TOP LATEST FIVE ภาวะเศรษฐกิจไทย URBAN NEWS

Top latest Five ภาวะเศรษฐกิจไทย Urban news

Top latest Five ภาวะเศรษฐกิจไทย Urban news

Blog Article

รวมถึงกรอบการใช้ประโยชน์และจัดการข้อมูลของ ธปท. และข้อมูลที่เผยแพร่แก่องค์กรภายนอกระหว่างประเทศ

) ทำเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการ ผู้ว่าการอดีตถึงปัจจุบัน

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ ธปท. ในการดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินไทย ทั้งในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไทยปกติและในช่วงวิกฤต

สนับสนุนการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทยและภูมิภาค รวมถึงเสริมสร้างบทบาทของ ธปท. ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ภาวะเศรษฐกิจไทย วัง

สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินของไทย การกําหนดนโยบายสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงิน แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน การกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ การให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องแก่สถาบันการเงิน ตลาดการเงิน

บทความวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายสาธารณะให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงเอกสารเผยแพร่ที่จัดทำขึ้นโดย ธปท.

และคู่มือให้คำแนะนำสำหรับผู้ขอใช้บริการ

ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตหรือใบขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท.

ภาพรวมเศรษฐกิจการเงินและแนวโน้มธุรกิจของภาคใต้

ข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการสำคัญของธนาคารพาณิชย์

ความสำคัญของเสถียรภาพระบบการเงิน บทบาทธนาคารกลางในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน การประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินของ ธปท.

ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจัดการ (คบจ.

แหล่งรวมรายชื่อ ที่อยู่ สาขา และช่องทางติดต่อของธนาคารพาณิชย์

Report this page